PEDAGOG

Pedagog szkolny p. mgr Karolina Kubowicz pracuje w szkole w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 7.55-10.40
środa w godz. 14.00-17.00

Zadania pedagoga są różnorodne, często trudne. Kiedy zamyka drzwi gabinetu i siada na wprost młodego, zagubionego człowieka, przejmuje na siebie część Jego problemów, negatywnych emocji i buntu.

Pedagog jest zawsze sojusznikiem ucznia, nawet jeżeli uczniowi wydaje się inaczej. To pedagog przewiduje pewne sytuacje, a trudne decyzje jakie podejmuje, w efekcie są korzystne dla ucznia (szczególnie w aspekcie dalszej kariery szkolnej, a nawet życiowej).

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 31 sierpnia 2017 r., w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach do zadań pedagoga należy w szczególności:

1.Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

2.Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.

3. Organizacja prelekcji i spotkań Strażą Miejską, Policją, Strażą Pożarną.

W roku szkolnym 2017/2018 odbyły się z inicjatywy pedagoga szkolnego prelekcje ze Strażą Miejską i Policją:

  • „Bezpieczeństwo w szkole i na ulicy. Zasady dotyczące kontaktu z nieznajomymi”
  • „Bezpieczna droga do szkoły”
  • „Bezpieczne ferie zimowe” oraz zajęciach przeprowadzone przez strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach. 

Poniżej plik do pobrania:

Wykaz instytucji wspierających