JĘZYK ANGIELSKI

Każdy już wie, że angielskiego w klasach I-VIII uczę się!

Pozytywne nastawienie oraz życzliwa atmosfera towarzysząca nauce każdego języka jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Jak zatem sprawić, aby język obcy stał się mniej obcy….? Zamieniając stres związany z nieznajomością języka w świetną zabawę!!!

Nasi uczniowie uczą się języka angielskiego już od pierwszej klasy w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Oprócz realizowanego materiału z zakresu podstawy programowej – gramy, tańczymy, śpiewamy, odgrywamy różnego rodzaju role play, poznajemy prostą literaturę anglojęzyczną, ale przede wszystkim kierujemy się zasadą Total Physical Response czyli włączania całego ciała w proces przyswajania nowego słownictwa oraz struktur językowych.

Prowadzący: Marta Dąbrowska, mgr Agnieszka Salamon.

ZAJĘCIA DODATKOWE 

Koło konwersacyjne z języka angielskiego z elementami kultury krajów anglojęzycznych dla klas IV-VIII

Do you speak English? Yes, I do!
Każdy wie, że najważniejsza w nauce jest praktyka. „Practice makes perfect”. Dlatego uczniowie Legato mają możliwość  praktycznego wykorzystania języka angielskiego. Rozwijamy umiejętności komunikacyjne poprzez ciekawe zagadnienia, dyskusje, mini scenki, opisy czy krótkie dialogi.

Główne cele:

 • motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
 • stworzenie uczniom warunków do praktycznego wykorzystania języka
 • przygotowanie uczniów do wykorzystania znajomości języka angielskiego w różnych sytuacjach życiowych (wyrażanie opinii, opisywanie zdarzeń, zadawanie pytań)
 • poszerzanie wiedzy na temat kultury, obyczajów i geografii krajów anglojęzycznych
 • poprawienie kompetencji językowych, zwłaszcza w zakresie mówienia, słuchania
 • rozwijanie w uczniach tolerancji, otwartości i ciekawości wobec innych kultur
 • rozwijanie umiejętności współpracy z innymi uczniami

  Prowadząca: mgr Agnieszka Salamon.

Koło z języka angielskiego dla klas II-III

Zajęcia mają na celu wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka ze szczególnym naciskiem na komunikację w języku angielskim.
Założeniem programu jest wspomaganie rozwoju kompetencji językowych ucznia, rozwijanie ciekawości wobec innych kultur, przygotowywanie do samodzielności w procesie uczenia się języka angielskiego i umacnianie wiary we własne możliwości językowe, co zwiększy motywację do nauki. Uczestnictwo w zajęciach kółka zapewni dzieciom dodatkową godzinę w tygodniu kontaktu z językiem, a  użycie autentycznych tekstów interesujących dzieci wyzwoli w nich naturalne procesy przyswajania języka. Zajęcia oparte na ćwiczeniach komunikacyjnych, takich jak: gry i zabawy, odgrywanie scenek, mini dialogi, inscenizacje, projekty; pozwolą spędzić uczestnikom czas w sposób przyjemny i pożyteczny.

Główne cele:

 • budowanie wśród dzieci postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur i narodowości, a także kształtowanie postaw takich jak: odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, ciekawość poznawcza, kreatywność
 • zachęcanie do samodzielnego rozwijania zdolności językowych
 • wzbudzanie zainteresowania językiem angielskim
 • zapoznanie z większym zasobem słownictwa w zakresie języka angielskiego
 • poszerzenie wiedzy na temat kultury krajów anglojęzycznych

  Prowadząca: mgr Agnieszka Salamon.

Koło z języka angielskiego – przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

Zajęcia koncentrują się na potrzebach ucznia związanych z egzaminem ósmoklasisty, takich jak:
zapoznanie z wymogami egzaminu 8-klasisty z języka angielskiego, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy, udoskonalenie wszystkich umiejętności językowych wymaganych na egzaminie, skupienie się na zadaniach, które sprawdzają rozumienie tekstów pisanych, rozumienie ze słuchu oraz zdolność reagowania językowego.
Zajęcia mają pomóc  uczniom w solidnym przygotowaniu się do egzaminu ósmoklasisty.

Główne cele:

 • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
 • rozwiązywanie przykładowych zadań egzaminacyjnych oraz arkuszy egzaminacyjnych opracowanych przez różne wydawnictwa
 • ćwiczenie wszystkich sprawności językowych
 • wyrównywanie braków i zaległości, wykonywanie dodatkowych ćwiczeń w obszarach, które sprawiają uczniom najwięcej trudności
 • pogłębianie wiedzy z zakresu gramatyczno – leksykalnego

  Prowadząca: mgr Agnieszka Salamon.