Trening umiejętności społecznych (zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne)

„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania”. (Janusz Korczak)

Świat emocji to świat skomplikowany i wymagający. Od najmłodszych lat uczymy rozpoznawania emocji, ich znaczenia i wyrażania. Rozwijamy i wzmacniamy inteligencję emocjonalną dzieci. Ułatwiamy rozumienie swoich odczuć, rozumienie tego, co czują inni oraz kształtujemy umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Ludzie, którzy są świadomi swoich emocji działają z większą pewnością siebie, podejmują właściwe decyzje i rzadziej popełniają te same błędy. Umiejętność samoregulacji emocji powoduje lepsze funkcjonowanie w stresie oraz rozwiązywanie konfliktów w sposób konstruktywny, bez szkód dla siebie czy innych osób.

W naszej szkole rozwijanie inteligencji emocjonalnej stanowi podstawowy element profilaktyki pozytywnej. Jednym z priorytetów jest kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci, realizowane poprzez systemowe działania wspomagające i usprawniające kompetencje społeczne. Utrwalenie tych kompetencji wymaga wielu powtórzeń, dlatego uczniowie uczestniczą w zajęciach  przez cały rok szkolny. Zajęcia, na które składają się: odpowiednio dobrane ćwiczenia, gry i zabawy edukacyjno-terapeutyczne są prowadzone w wymiarze jednej godziny tygodniowo w oddziałach klasowych 1 – 4. Uczniowie klas 5-8 realizują zajęcia w grupach.

Cele:

  • Dostarczanie wiedzy na temat emocji/uczuć. Rozpoznawanie i nazywanie ich u siebie i u innych.
  • Rozwijanie odporności i dojrzałości emocjonalnej, w tym szczególnie poprzez kształtowanie umiejętności samoregulacji – radzenia sobie z napięciem emocjonalnym oraz obniżonym nastrojem.
  • Wypracowanie strategii radzenia sobie w sytuacjach społecznych, w tym szczególnie trudnych, nagłych, wymagających adaptacji.
  • Wdrażanie do rozumienia i przestrzegania obowiązujących norm i zasad społecznych.
  • Tworzenie możliwości odreagowania emocji i napięć.
  • Budowanie adekwatnej samooceny, zwiększenie poczucia własnej wartości.
  • Poznanie swoich mocnych stron oraz akceptacja i zrozumienie trudności.
  • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz prospołecznych.
  • Nauka inicjowania i podtrzymywania pozytywnych relacji ułatwiających akceptację oraz przyjaźń ze strony rówieśników.
  • Praca w zespole, przyjmowanie ról, współdziałanie z innymi.

Prowadząca: mgr Karolina Kubowicz