ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia lub dysgrafia). Pomocą objęte są dzieci posiadające takie zalecenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Najważniejszym celem zajęć jest:

 • rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się dziecka (usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowych, funkcji motorycznych, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej)
 • wyrównywanie braków w zakresie edukacji polonistycznej
 • rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy

Prowadząca: kl. 1-3 mgr Barbara Frączkowska
                         kl. 4-8 mgr Karolina Kubowicz

LOGOPEDIA

Uczniowie szkoły LEGATO, którzy z powodu różnych nieprawidłowości i zaburzeń rozwojowych, posiadają zalecenia do terapii logopedycznej (na podstawie orzeczeń  wydanych przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogicznej), uczestniczą  w systematycznej pracy z logopedą.

Spotkania odbywają się w formie indywidualnej w wymiarze 60 minut tygodniowo.

Terapia logopedyczna dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami mowy jest zależna od specyfiki zaburzeń oraz poziomu rozwoju mowy i komunikacji i dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Jakie są cele zajęć logopedycznych?

 • kształtowanie prawidłowej mowy, czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym
 • usuwanie wad mowy
 • usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu

Prowadząca: mgr Magdalena Malik.

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Podczas zajęć rewalidacyjnych, wykorzystując aktywne metody pracy, w atrakcyjny sposób pomagamy uczniom w radzeniu sobie z wyzwaniami szkolnymi, społecznymi i napotykanymi trudnościami w nauce. Odpowiednio dostosowane do indywidualnych potrzeb  metody i techniki dają uczniom możliwość samodzielnego rozwijania swoich zasobów i umiejętności w przyjaznej i akceptującej atmosferze.

Cele ogólne programu:

 • rozwijanie funkcji psychomotorycznych i poznawczych,
 • zwiększanie chęci do uczenia się,
 • uzupełnianie, wyrównywanie braków i niedoborów, które utrudniają funkcjonowanie w grupie szkolnej i środowisku rodzinnym.
 • uodpornianie na emocjonalne niepowodzenia,
 • usprawnianie koncentracji uwagi,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • rozwijanie umiejętności czytania, pisania,
 • doskonalenie motoryki dużej i orientacji w schemacie ciała,
 • doskonalenie sprawności manualnej i graficznej,
 • rozwijanie samodzielności w różnych sytuacjach, które wymagają inicjatywy  i zaangażowania,
 • zwiększanie aktywności poznawczej.

Prowadząca: kl. 4-8 mgr Agnieszka Wojtczak-Pokora.

TERAPIA RĘKI

Terapia ręki to zajęcia, podczas których dbamy o całościowe wsparcie naszych uczniów.  Pamiętając, że terapia ręki to nie tylko ćwiczenia dłoni i palców, ale przede wszystkim ćwiczenia całego ciała, dostosowujemy zadania do potrzeb naszych uczniów. Ręka spełnia swoje funkcje, gdy wszystkie jej elementy składowe, czyli kości, stawy i mięśnie działają prawidłowo i zachowana jest ich wielostronna współpraca. Podczas naszych zajęć  nie usprawniamy poszczególnych części składowych ręki, ale postrzegamy ją całościowo i rozwijamy świadomość ciała.

Na zajęcia zapraszamy uczniów z:

 • zaburzeniami napięcia mięśniowego w miejscu obręczy barkowej lub nawet całego ciała,
 • trudnościami w planowaniu ruchowym,
 • problemami dotyczącymi codziennych czynności,
 • problemami z koordynacją pracy rąk,
 • zaburzeniami sprawności grafomotorycznej (w przypadku gdy np. dziecko nie umie lub nie lubi malować, rysować, wycinać lub robi to bardzo niedokładnie),
 • problemami dotyczącymi używania odpowiedniej siły i szybkości przy wykonywaniu ruchów,
 • trudnościami z koncentracją,
 • trudnościami w trzymaniu przedmiotów,
 • nieprawidłową postawą ciała,
 • zaburzeniami na linii oko-ręka.
 • nieprawidłową postawą podczas pracy przy stoliku,

Celem zajęć jest:

 • rozwijanie ogólnej koordynacji ruchowej,
 • rozwijanie koordynacji obustronnej,
 • wzmacnianie sprawności ruchowej całej kończyny górnej,
 • doskonalenie sprawności manipulacyjne ręki,
 • doskonalenie umiejętności chwytu,
 • doskonalenie techniki pisania,
 • poprawa poziomu koncentracji,
 • wzmacniać poczucie własnej wartości przez budzenie wiary w swoje możliwości

Prowadząca: mgr Urszula Garzyńska.

ZAJĘCIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ  

Na czym polega terapia integracji sensorycznej?

Podczas zajęć SI dziecko pod okiem terapeuty, a często przy jego wsparciu, wykonuje różnorodne ćwiczenia, angażujące cale ciało oraz układy zmysłów (równowagi, propriocepcji – czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku).

Celem terapii SI jest kontrolowana stymulacja wszystkich systemów zmysłowych, która wpływa na poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i motorycznej.

Prowadząca: mgr Irena Światoszczyk.