ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia lub dysgrafia). Pomocą objęte są dzieci posiadające takie zalecenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Najważniejszym celem zajęć jest:

  • rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się dziecka (usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowych, funkcji motorycznych, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej)
  • wyrównywanie braków w zakresie edukacji polonistycznej
  • rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy

Prowadzące: mgr Barbara Frączkowska, mgr Karolina Kubowicz.