ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

Zajęcia świetlicowe podzielone są na 3 różne koła: Koło plastyczne, Koło Podróżnika oraz Koło Etykiety i dobrego wychowania i prowadzone są przez p. mgr Izabelę Woźniak.

KOŁO PLASTYCZNE

Twórczość plastyczna dzieci jest źródłem najwspanialszych wzlotów myśli twórczej, realizacją najskrytszych marzeń dostarczających uśmiechu i szczęścia” – Stanisław Popek

Założeniem programu jest oparcie zajęć na aktywności dziecka w tworzeniu własnej twórczości plastycznej oraz na jego naturalnej ciekawości i eksperymentowaniu z różnymi materiałami plastycznymi.

Najważniejsze cele:

rozwijanie zdolności, wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia
– kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i pomagania sobie nawzajem
– rozwijanie sprawności manualnej i percepcyjnej
– rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły.

KOŁO  PODRÓŻNIKA

„Tylko ten, kto wędruje, odnajduje nowe ścieżki”- przysłowie norweskie,

Program obejmuje wiedzę o dorobku kulturowym, uwarunkowaniach przyrodniczych. Prowadzone będą zajęcia rozwijające zainteresowania krajoznawcze i turystyczne. Założeniem programu jest przekazanie wiedzy w celu jej praktycznego wykorzystania, a przede wszystkim umożliwienia nabycia umiejętności na podstawie wybranych zagadnień.

Najważniejsze cele:

– kształtowanie osobowości poprzez ukazywanie wartości wynikających z przebywania w świecie przyrody i kultury
– zaspokojenie potrzeb kulturalnych,
– budowanie wrażliwości i poczucia piękna,
– dążenie do rozwoju emocjonalnego i estetycznego.

KOŁO ETYKIETY I DOBREGO WYCHOWANIA

„Uprzejmość to waluta, co bogaci nie tego, kto ją otrzymuje, lecz tego, kto ją rozdaje”- przysłowie perskie,

Prezentowany program ma jasny cel swojego działania- rozbudzenie u ucznia życzliwości dla ludzi, uprzejmości, tolerancji, rozwiązywania konfliktów przez umiejętne postępowanie. Dzięki zdobytej podczas realizacji programu wiedzy uczniowie powinni z większym szacunkiem traktować siebie i innych, co będzie szansą na budowanie właściwych relacji między nimi.

Najważniejsze cele:

– kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach
– dbanie o wygląd zewnętrzny, higienę osobistą i właściwy dobór stroju w zależności od sytuacji
– podniesienie kultury osobistej
– doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych w danej sytuacji
– rozwijanie umiejętności dokonywania własnej oceny,  umiejętności korygowania własnego postępowania
– kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.