KOŁO MATEMATYCZNE 

KOŁO MATEMATYCZNE DLA KLAS 2 i 3

Matematyka jest delikatnym kwiatem, który rośnie nie na każdej glebie i zakwita nie wiadomo kiedy i jak.”  Jean Fabre

Koło matematyczne dla klas 2 i 3 powstało z myślą o ciekawych nauki uczniach edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia realizowane są na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych dla każdej z klas (jedna godzina tygodniowo).

Podczas zajęć będziemy poszukiwać twórczych rozwiązań, wykorzystywać takie metody kształcenia  i wychowania, które w atmosferze radości pozwolą uzyskać jak najlepsze rezultaty w nauce i udowodnią, że matematyka nie musi być smutna i trudna, a może być wesoła i łatwa.

Cele:

 • rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych poprzez zabawę, twórcze działanie
 • wdrażanie uczniów do własnej, aktywnej i twórczej pracy
 • rozwijanie umiejętności układania, przekształcania oraz rozwiązywania nietypowych zadań matematycznych 
 • rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań
 • wdrażanie do rozwiązywania problemów w sytuacjach praktycznych.
 • rozwijanie uzdolnień
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, zasad współzawodnictwa oraz przestrzegania zawartych reguł i umów
 • rozwijanie myślenia logicznego.
 • przygotowanie do konkursów i olimpiad matematycznych.

Prowadząca: mgr Urszula Garzyńska.

DZIECIĘCA MATEMATYKA

Jest to program, którego założenia  dostosowane są do obecnych standardów pedagogicznych i psychologicznych oraz aktualnych warunków edukacyjnych.

W trakcie prowadzonych zajęć łączymy intensywne wspomaganie rozwoju myślenia z hartowaniem odporności emocjonalnej, tak bardzo potrzebnej we współczesnym świecie. Organizacja zajęć pozwala na zdobywanie szerokiej wiedzy i doświadczeń matematycznych oraz ich umiejętne wykorzystanie.

Podczas zajęć realizujemy założenia prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej, która podkreśla, że Dziecięca matematyka to nie katy pracy i siedzenie przy ławkach. Nie jest to także kształtowanie pojęć matematycznych przy pomocy słów, poprzez wyjaśnianie czy opowiadanie.
Skupiamy się na tym, by uczniowie uczestnicząc w zajęciach zdobywali wiedzę poprzez aktywne zabawy polegające na manipulowaniu i działaniu praktycznym lub samodzielnym wymyślaniu zabaw i gier, które mogą rozgrywać między sobą.

Podczas zajęć najważniejszy nacisk kładziemy na osobiste doświadczenia. Stanowią one budulec, z którego uczniowie tworzą pojęcia i umiejętności pozwalające im na odniesienie sukcesu edukacyjnego.

 Cele:

 • stworzenie uczniom pozytywnych warunków do harmonijnego rozwoju intelektualnego,
 • wspieranie rozwoju wszystkich uczniów bez względu na poziom umiejętności,
 • kształtowanie u uczniów przyjaznego nastawienia do uczenia się, w tym zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego,

Prowadząca: mgr Urszula Garzyńska.

KOŁO MATEMATYCZNE DLA KLAS 4-8

„Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki.” – Roger Bacon

Na zajęcia koła zapraszam wszystkich chętnych miłośników matematyki.

Pracuję z zastosowaniem różnorodnych form i metod  pracy aktywizujących uczniów, np. praca w grupach, nauczanie problemowe, gry i zabawy matematyczne, praca indywidualna,  rozwiązywanie  szarad i krzyżówek matematycznych, przygotowywanie do konkursów.

Cele:

 • rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych
 • efektywne korzystanie z różnych źródeł informacji
 • twórcze rozwiązywanie zawiłości matematycznych
 • zdobywanie umiejętności dostrzegania związków między matematyką, a otaczającym światem (łącznie teorii z praktyką)
 • umiejętne współdziałanie w zespole
 • rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniów

Prowadząca: mgr Anna Lang.