Zasady rekrutacji do Niepublicznej Szkoły Podstawowej LEGATO                na rok szkolny 2024/2025

Szkoła prowadzi nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 oraz rekrutację uzupełniającą do klas II-VIII, która prowadzona jest przez cały rok.

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

 1. Rejestrację zgłoszeń prowadzi pracownik sekretariatu szkoły Legato.
 2. Rodzice wypełniają kartę zgłoszenia dziecka w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 3. Rodzice kandydatów na uczniów klas pierwszych, mają obowiązek przedstawić informację o gotowości szkolnej przygotowaną przez placówkę, w której dziecko realizuje roczne przygotowanie do obowiązku szkolnego oraz uczestniczyć w spotkaniu kwalifikacyjnym.
 4. Dokładny termin spotkania kwalifikacyjnego ustala Dyrektor bezpośrednio z Rodzicami dziecka.
 5. Zespół kwalifikacyjny stanowią: Dyrektor szkoły, pedagog oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
 6. Spotkanie rekrutacyjne obejmuje:
 • rozmowę Dyrektora/zespołu kwalifikacyjnego z dzieckiem i jego Rodzicami
 • udział kandydata na ucznia w zabawach i grach w grupie rówieśniczej
 1. Wyniki kwalifikacji podawane są indywidualnie drogą telefoniczną.
 2. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor szkoły. Jest ona ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest wpłata wpisowego i podpisanie niezbędnych dokumentów.

Rekrutacja uzupełniająca do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego

 1. Rodzice wypełniają kartę zgłoszenia i ankietę informacyjną o dziecku w formie papierowej, w sekretariacie szkoły.
 2. Dyrektor szkoły ustala spotkanie kwalifikacyjne z Rodzicami i dzieckiem.
 3. Kandydat uczestniczy w dniach adaptacyjnych w klasie, do której potencjalnie ma dołączyć. Dziecko uczestniczy w zajęciach ogólnych i językowych oraz spotyka się z grupą rówieśników w celu określenia stopnia dojrzałości społeczno – emocjonalnej, a także wiedzy ogólnej, znajomości języków obcych, kultury osobistej.
 4. Wyniki kwalifikacji podawane są indywidualnie drogą telefoniczną.
 5. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor szkoły. Jest ona ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 6. Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest wpłata wpisowego i podpisanie niezbędnych dokumentów.

Pobierz kartę zgłoszenia
plik WORD
plik PDF